WCT Kurosawa Cup > Strength of Field
Rank Team SFM Value OOM Points
172.  Yamaguchi, Tsuyoshi 0.100 19.8590
227.  Watanabe, Tomoya 0.050 10.7136
432.  Fujinaka, Hiromitsu 0.050 1.4094
509.  Onodera, Kota 0.050 0.4974
512.  Komoda, Kenji 0.050 0.4827
513.  Kusui, Yuhei 0.050 0.4827
559.  Arai, Tomoji 0.050 0.0000
560.  Tsuji, Minako 0.050 0.000
561.  Oiwa, Marina 0.050 0.000
562.  Kanai, Asuka 0.050 0.000
563.  Kashiwagi, Yumiko 0.050 0.000
563.  Kawahara, Takashi 0.050 0.0000
Teams Total: 0.650
Purse Factor: 1.008
Teams Factor: 0.875
Teams Scale: 2.000
Importance Factor: 1.000
Strength of Field: 1.146
WCT Kurosawa Cup MENU: | Teams | Standings |Tiebreakers | Playoffs | Scores | Statistics |