Morioka City Mens Memorial Cup > Scores

Draw 1 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Tsuyoshi Yamaguchi
Karuizawa, JPN
   1  0  0  3  0  2  0  X  6  
Nobukazu Komoribayashi
Morioka, JPN
     0  1  1  0  2  0  1  X  5  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Tsuyoshi
Yamaguchi
Third:
Player Photo
Riku
Yanagisawa
Second:
Player Photo
Satoshi
Koizumi
Lead:
Player Photo
Fukuhiro
Ohno
Skip:
No Photo
Nobukazu
Komoribayashi
Third:
No Photo
Keita
Umemura
Second:
No Photo
Masahiro
Tamura
Lead:
No Photo
Masaru
Ito


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Kagetora Kawahira
Karuizawa, JPN
     0  0  0  3  0  0  0  X  3  
Suguru Tsukamoto
Kanagawa, JPN
   0  2  1  0  1  1  1  X  6  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Kagetora
Kawahira
Third:
No Photo
Masayuki
Fujii
Second:
No Photo
Kouki
Kinoshita
Lead:
No Photo
Yoshiaki
Sakaguchi
Skip:
Player Photo
Suguru
Tsukamoto
Third:
Player Photo
Satoru
Tsukamoto
Second:
Player Photo
Nobuhito
Kasahara
Lead:
Player Photo
Tatsunori
Naganuma


Draw 2 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Ryo Ogihara
Karuizawa, JPN
     1  1  0  1  3  0  1  X  7  
Naomasa Takeda
Sapporo, JPN
   0  0  1  0  0  4  0  X  5  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Ryo
Ogihara
Third:
No Photo
Akira
Ohtsuka
Second:
Player Photo
Manabu
Aoki
Lead:
No Photo
Naoki
Kaneko
Skip:
No Photo
Naomasa
Takeda
Third:
No Photo
Kyousuke
Fujii
Second:
No Photo
Tetsuo
Yamaguchi
Lead:
No Photo
Akira
Takeda


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Kyosuke Sawaguchi
Morioka, JPN
   0  4  1  0  0  1  1  0  7  
Tomoji Arai
Tokyo, JPN
     1  0  0  4  2  0  0  1  8  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Kyosuke
Sawaguchi
Third:
No Photo
Chikara
Segawa
Second:
No Photo
Yuuki
Ohno
Lead:
No Photo
Hidenobu
Segawa
Skip:
No Photo
Tomoji
Arai
Third:
No Photo
Shigeichi
Nakano
Second:
No Photo
Shinji
Ikeda
Lead:
No Photo
Shigeru
Kusama


Draw 3 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Suguru Tsukamoto
Kanagawa, JPN
   2  0  2  0  2  1  0  X  7  
Nobukazu Komoribayashi
Morioka, JPN
     0  1  0  0  0  0  1  X  2  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Suguru
Tsukamoto
Third:
Player Photo
Satoru
Tsukamoto
Second:
Player Photo
Nobuhito
Kasahara
Lead:
Player Photo
Tatsunori
Naganuma
Skip:
No Photo
Nobukazu
Komoribayashi
Third:
No Photo
Keita
Umemura
Second:
No Photo
Masahiro
Tamura
Lead:
No Photo
Masaru
Ito


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Kagetora Kawahira
Karuizawa, JPN
   0  4  0  1  0  0  1  X  6  
Tsuyoshi Yamaguchi
Karuizawa, JPN
     2  0  1  0  2  1  0  X  6  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Kagetora
Kawahira
Third:
No Photo
Masayuki
Fujii
Second:
No Photo
Kouki
Kinoshita
Lead:
No Photo
Yoshiaki
Sakaguchi
Skip:
Player Photo
Tsuyoshi
Yamaguchi
Third:
Player Photo
Riku
Yanagisawa
Second:
Player Photo
Satoshi
Koizumi
Lead:
Player Photo
Fukuhiro
Ohno


Draw 4 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Tomoji Arai
Tokyo, JPN
   0  0  0  0  2  0  1  X  3  
Naomasa Takeda
Sapporo, JPN
     1  2  0  2  0  1  0  X  6  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Tomoji
Arai
Third:
No Photo
Shigeichi
Nakano
Second:
No Photo
Shinji
Ikeda
Lead:
No Photo
Shigeru
Kusama
Skip:
No Photo
Naomasa
Takeda
Third:
No Photo
Kyousuke
Fujii
Second:
No Photo
Tetsuo
Yamaguchi
Lead:
No Photo
Akira
Takeda


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Kyosuke Sawaguchi
Morioka, JPN
   0  0  0  1  0  1  0  X  2  
Ryo Ogihara
Karuizawa, JPN
     3  1  1  0  2  0  1  X  8  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Kyosuke
Sawaguchi
Third:
No Photo
Chikara
Segawa
Second:
No Photo
Yuuki
Ohno
Lead:
No Photo
Hidenobu
Segawa
Skip:
Player Photo
Ryo
Ogihara
Third:
No Photo
Akira
Ohtsuka
Second:
Player Photo
Manabu
Aoki
Lead:
No Photo
Naoki
Kaneko


Draw 5 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Nobukazu Komoribayashi
Morioka, JPN
     0  2  0  1  0  1  0  0  4  
Kagetora Kawahira
Karuizawa, JPN
   1  0  1  0  3  0  0  2  7  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Nobukazu
Komoribayashi
Third:
No Photo
Keita
Umemura
Second:
No Photo
Masahiro
Tamura
Lead:
No Photo
Masaru
Ito
Skip:
No Photo
Kagetora
Kawahira
Third:
No Photo
Masayuki
Fujii
Second:
No Photo
Kouki
Kinoshita
Lead:
No Photo
Yoshiaki
Sakaguchi


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Naomasa Takeda
Sapporo, JPN
     0  0  1  0  2  1  0  1  5  
Kyosuke Sawaguchi
Morioka, JPN
   1  1  0  1  0  0  1  0  4  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Naomasa
Takeda
Third:
No Photo
Kyousuke
Fujii
Second:
No Photo
Tetsuo
Yamaguchi
Lead:
No Photo
Akira
Takeda
Skip:
No Photo
Kyosuke
Sawaguchi
Third:
No Photo
Chikara
Segawa
Second:
No Photo
Yuuki
Ohno
Lead:
No Photo
Hidenobu
Segawa


Draw 6 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Ryo Ogihara
Karuizawa, JPN
     0  1  1  0  2  0  2  X  6  
Tomoji Arai
Tokyo, JPN
   0  0  0  1  0  1  0  X  2  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Ryo
Ogihara
Third:
No Photo
Akira
Ohtsuka
Second:
Player Photo
Manabu
Aoki
Lead:
No Photo
Naoki
Kaneko
Skip:
No Photo
Tomoji
Arai
Third:
No Photo
Shigeichi
Nakano
Second:
No Photo
Shinji
Ikeda
Lead:
No Photo
Shigeru
Kusama


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Tsuyoshi Yamaguchi
Karuizawa, JPN
   2  2  0  3  3  1  X    11  
Suguru Tsukamoto
Kanagawa, JPN
     0  0  2  0  0  0  X    2  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Tsuyoshi
Yamaguchi
Third:
Player Photo
Riku
Yanagisawa
Second:
Player Photo
Satoshi
Koizumi
Lead:
Player Photo
Fukuhiro
Ohno
Skip:
Player Photo
Suguru
Tsukamoto
Third:
Player Photo
Satoru
Tsukamoto
Second:
Player Photo
Nobuhito
Kasahara
Lead:
Player Photo
Tatsunori
Naganuma


Draw SF -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Tsuyoshi Yamaguchi
Karuizawa, JPN
   3  0  1  2  2  0  X    8  
Naomasa Takeda
Sapporo, JPN
     0  0  0  0  0  1  X    1  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Tsuyoshi
Yamaguchi
Third:
Player Photo
Riku
Yanagisawa
Second:
Player Photo
Satoshi
Koizumi
Lead:
Player Photo
Fukuhiro
Ohno
Skip:
No Photo
Naomasa
Takeda
Third:
No Photo
Kyousuke
Fujii
Second:
No Photo
Tetsuo
Yamaguchi
Lead:
No Photo
Akira
Takeda


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Ryo Ogihara
Karuizawa, JPN
   0  0  1  0  2  0  2  X  5  
Suguru Tsukamoto
Kanagawa, JPN
     0  0  0  0  0  1  0  X  1  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Ryo
Ogihara
Third:
No Photo
Akira
Ohtsuka
Second:
Player Photo
Manabu
Aoki
Lead:
No Photo
Naoki
Kaneko
Skip:
Player Photo
Suguru
Tsukamoto
Third:
Player Photo
Satoru
Tsukamoto
Second:
Player Photo
Nobuhito
Kasahara
Lead:
Player Photo
Tatsunori
Naganuma


Draw CF -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Tsuyoshi Yamaguchi
Karuizawa, JPN
     0  0  0  1  0  1  1  X  3  
Ryo Ogihara
Karuizawa, JPN
   1  1  3  0  1  0  0  X  6  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Tsuyoshi
Yamaguchi
Third:
Player Photo
Riku
Yanagisawa
Second:
Player Photo
Satoshi
Koizumi
Lead:
Player Photo
Fukuhiro
Ohno
Skip:
Player Photo
Ryo
Ogihara
Third:
No Photo
Akira
Ohtsuka
Second:
Player Photo
Manabu
Aoki
Lead:
No Photo
Naoki
Kaneko


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Naomasa Takeda
Sapporo, JPN
     2  0  0  3  1  0  2  X  8  
Suguru Tsukamoto
Kanagawa, JPN
   0  1  1  0  0  1  0  X  3  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Naomasa
Takeda
Third:
No Photo
Kyousuke
Fujii
Second:
No Photo
Tetsuo
Yamaguchi
Lead:
No Photo
Akira
Takeda
Skip:
Player Photo
Suguru
Tsukamoto
Third:
Player Photo
Satoru
Tsukamoto
Second:
Player Photo
Nobuhito
Kasahara
Lead:
Player Photo
Tatsunori
Naganuma


Morioka City Mens Memorial Cup MENU: | Teams | Standings |Playoffs | Scores | Statistics |