WCT Kurosawa Cup > Scores

Draw 2 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Marina Oiwa
Miyota, JPN
   1  0  0  0  1  2  X    4  
Hiromitsu Fujinaka
Okayama, JPN
     0  3  2  1  0  0  X    6  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Marina
Oiwa
Third:
No Photo
Shiori
Fujisawa
Second:
No Photo
Fuyuka
Furuta
Lead:
No Photo
Kai
Tsuchiya
Skip:
Player Photo
Hiromitsu
Fujinaka
Third:
Player Photo
Hiroki
Yoshioka
Second:
No Photo
Shinya
Yoshimoto
Lead:
No Photo
Hiroshi
Fukui


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Takashi Kawahara
Niigata, JPN
   0  0  0  0  0  4  0  X  4  
Kenji Komoda
Sagamihara, JPN
     1  1  1  2  1  0  4  X  10  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Takashi
Kawahara
Third:
No Photo
Masakazu
Sakuma
Second:
No Photo
Kazuya
Uehara
Lead:
No Photo
Taku
Imai
Skip:
No Photo
Kenji
Komoda
Third:
No Photo
Hideyuki
Sato
Second:
Player Photo
Akira
Kageyama
Lead:
No Photo
Shinobu
Fujikami


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Minako Tsuji
Karuizawa, JPN
   0  0  1  0  0  2  0  1  4  
Tomoya Watanabe
Tokyo, JPN
     3  2  0  4  2  0  1  0  12  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Minako
Tsuji
Third:
No Photo
Yuki
Yoshida
Second:
No Photo
Tomoko
Motoo
Lead:
No Photo
Ayano
Goto
Fourth:
Player Photo
Akira
Otsuka
Skip:
No Photo
Tomoya
Watanabe
Second:
Player Photo
Yuta
Higuchi
Lead:
No Photo
Tsubasa
Gotou


Draw 1 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Score 
Asuka Kanai
Karuizwaw, JPN
   1  1  1  2  0  2  0  X      7  
Kota Onodera
Hokkaido, JPN
     0  0  0  0  1  0  1  X      2  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Asuka
Kanai
Third:
Player Photo
Miyu
Ueno
Second:
Player Photo
Yui
Ueno
Lead:
Player Photo
Hinako
Sonobe
Skip:
No Photo
Kota
Onodera
Third:
No Photo
Shun
Tanaka
Second:
No Photo
Hiroki
Tonuma
Lead:
No Photo
Takuya
Ishikawa


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Tsuyoshi Yamaguchi
Karuizawa, JPN
     1  2  0  2  0  0  3  X  8  
Yuhei Kusui
Osaka, JPN
   0  0  1  0  1  2  0  X  4  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Tsuyoshi
Yamaguchi
Third:
Player Photo
Satoshi
Koizumi
Second:
Player Photo
Fukuhiro
Ohno
Lead:
Player Photo
Taisei
Kanai
Skip:
No Photo
Yuhei
Kusui
Third:
Player Photo
Kazuhisa
Unoura
Second:
No Photo
Gouki
Umehata
Lead:
No Photo
Shotaro
Shimada


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Yumiko Kashiwagi
Karuizawa, JPN
     0  6  1  0  2  1  6  X  16  
Tomoji Arai
Tokyo, JPN
   1  0  0  4  0  0  0  X  5  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Yumiko
Kashiwagi
Third:
Player Photo
Misako
Den
Second:
No Photo
Yuka
Takimoto
Lead:
No Photo
Makiko
Uehara
Skip:
No Photo
Tomoji
Arai
Third:
No Photo
Shigeichi
Nakano
Second:
No Photo
Tomoyoshi
Tameda
Lead:
No Photo
Shigeru
Kusama


Draw 3 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Yumiko Kashiwagi
Karuizawa, JPN
   0  1  0  1  1  0  0  X  3  
Yuhei Kusui
Osaka, JPN
     1  0  1  0  0  2  1  X  5  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Yumiko
Kashiwagi
Third:
Player Photo
Misako
Den
Second:
No Photo
Yuka
Takimoto
Lead:
No Photo
Makiko
Uehara
Skip:
No Photo
Yuhei
Kusui
Third:
Player Photo
Kazuhisa
Unoura
Second:
No Photo
Gouki
Umehata
Lead:
No Photo
Shotaro
Shimada


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Asuka Kanai
Karuizwaw, JPN
     0  1  1  0  2  0  X    4  
Tsuyoshi Yamaguchi
Karuizawa, JPN
   4  0  0  4  0  2  X    10  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Asuka
Kanai
Third:
Player Photo
Miyu
Ueno
Second:
Player Photo
Yui
Ueno
Lead:
Player Photo
Hinako
Sonobe
Skip:
Player Photo
Tsuyoshi
Yamaguchi
Third:
Player Photo
Satoshi
Koizumi
Second:
Player Photo
Fukuhiro
Ohno
Lead:
Player Photo
Taisei
Kanai


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Kota Onodera
Hokkaido, JPN
   0  1  0  2  1  1  0  X  5  
Tomoji Arai
Tokyo, JPN
     1  0  1  0  0  0  1  X  3  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Kota
Onodera
Third:
No Photo
Shun
Tanaka
Second:
No Photo
Hiroki
Tonuma
Lead:
No Photo
Takuya
Ishikawa
Skip:
No Photo
Tomoji
Arai
Third:
No Photo
Shigeichi
Nakano
Second:
No Photo
Tomoyoshi
Tameda
Lead:
No Photo
Shigeru
Kusama


Draw 4 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Minako Tsuji
Karuizawa, JPN
     0  1  2  0  0  2  1  0  6  
Kenji Komoda
Sagamihara, JPN
   1  0  0  3  1  0  0  2  7  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Minako
Tsuji
Third:
No Photo
Yuki
Yoshida
Second:
No Photo
Tomoko
Motoo
Lead:
No Photo
Ayano
Goto
Skip:
No Photo
Kenji
Komoda
Third:
No Photo
Hideyuki
Sato
Second:
Player Photo
Akira
Kageyama
Lead:
No Photo
Shinobu
Fujikami


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Hiromitsu Fujinaka
Okayama, JPN
   0  3  1  0  0  0  X    4  
Tomoya Watanabe
Tokyo, JPN
     1  0  0  3  1  3  X    8  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Hiromitsu
Fujinaka
Third:
Player Photo
Hiroki
Yoshioka
Second:
No Photo
Shinya
Yoshimoto
Lead:
No Photo
Hiroshi
Fukui
Fourth:
Player Photo
Akira
Otsuka
Skip:
No Photo
Tomoya
Watanabe
Second:
Player Photo
Yuta
Higuchi
Lead:
No Photo
Tsubasa
Gotou


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Marina Oiwa
Miyota, JPN
   4  0  1  1  1  2  2  X  11  
Takashi Kawahara
Niigata, JPN
     0  1  0  0  0  0  0  X  1  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Marina
Oiwa
Third:
No Photo
Shiori
Fujisawa
Second:
No Photo
Fuyuka
Furuta
Lead:
No Photo
Kai
Tsuchiya
Skip:
No Photo
Takashi
Kawahara
Third:
No Photo
Masakazu
Sakuma
Second:
No Photo
Kazuya
Uehara
Lead:
No Photo
Taku
Imai


Draw 5 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Kota Onodera
Hokkaido, JPN
     1  0  0  1  0  2  0  1  5  
Yuhei Kusui
Osaka, JPN
   0  0  0  0  2  0  2  0  4  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Kota
Onodera
Third:
No Photo
Shun
Tanaka
Second:
No Photo
Hiroki
Tonuma
Lead:
No Photo
Takuya
Ishikawa
Skip:
No Photo
Yuhei
Kusui
Third:
Player Photo
Kazuhisa
Unoura
Second:
No Photo
Gouki
Umehata
Lead:
No Photo
Shotaro
Shimada


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Asuka Kanai
Karuizwaw, JPN
   1  1  0  2  4  1  X    9  
Tomoji Arai
Tokyo, JPN
     0  0  1  0  0  0  X    1  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Asuka
Kanai
Third:
Player Photo
Miyu
Ueno
Second:
Player Photo
Yui
Ueno
Lead:
Player Photo
Hinako
Sonobe
Skip:
No Photo
Tomoji
Arai
Third:
No Photo
Shigeichi
Nakano
Second:
No Photo
Tomoyoshi
Tameda
Lead:
No Photo
Shigeru
Kusama


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Yumiko Kashiwagi
Karuizawa, JPN
     1  0  0  0  0  X      1  
Tsuyoshi Yamaguchi
Karuizawa, JPN
   0  4  2  1  3  X      10  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Yumiko
Kashiwagi
Third:
Player Photo
Misako
Den
Second:
No Photo
Yuka
Takimoto
Lead:
No Photo
Makiko
Uehara
Skip:
Player Photo
Tsuyoshi
Yamaguchi
Third:
Player Photo
Satoshi
Koizumi
Second:
Player Photo
Fukuhiro
Ohno
Lead:
Player Photo
Taisei
Kanai


Draw 6 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Marina Oiwa
Miyota, JPN
     0  6  1  0  2  0  4  X  13  
Minako Tsuji
Karuizawa, JPN
   1  0  0  2  0  2  0  X  5  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Marina
Oiwa
Third:
No Photo
Shiori
Fujisawa
Second:
No Photo
Fuyuka
Furuta
Lead:
No Photo
Kai
Tsuchiya
Skip:
No Photo
Minako
Tsuji
Third:
No Photo
Yuki
Yoshida
Second:
No Photo
Tomoko
Motoo
Lead:
No Photo
Ayano
Goto


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Tomoya Watanabe
Tokyo, JPN
     0  0  0  0  0  0  X    0  
Kenji Komoda
Sagamihara, JPN
   0  1  2  0  1  1  X    5  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Fourth:
Player Photo
Akira
Otsuka
Skip:
No Photo
Tomoya
Watanabe
Second:
Player Photo
Yuta
Higuchi
Lead:
No Photo
Tsubasa
Gotou
Skip:
No Photo
Kenji
Komoda
Third:
No Photo
Hideyuki
Sato
Second:
Player Photo
Akira
Kageyama
Lead:
No Photo
Shinobu
Fujikami


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Hiromitsu Fujinaka
Okayama, JPN
   0  1  1  0  1  0  1  X  4  
Takashi Kawahara
Niigata, JPN
     3  0  0  1  0  1  0  X  5  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Hiromitsu
Fujinaka
Third:
Player Photo
Hiroki
Yoshioka
Second:
No Photo
Shinya
Yoshimoto
Lead:
No Photo
Hiroshi
Fukui
Skip:
No Photo
Takashi
Kawahara
Third:
No Photo
Masakazu
Sakuma
Second:
No Photo
Kazuya
Uehara
Lead:
No Photo
Taku
Imai


Draw 7 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Asuka Kanai
Karuizwaw, JPN
   4  0  4  0  1  0  0  X  9  
Yumiko Kashiwagi
Karuizawa, JPN
     0  1  0  1  0  1  3  X  6  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Asuka
Kanai
Third:
Player Photo
Miyu
Ueno
Second:
Player Photo
Yui
Ueno
Lead:
Player Photo
Hinako
Sonobe
Skip:
Player Photo
Yumiko
Kashiwagi
Third:
Player Photo
Misako
Den
Second:
No Photo
Yuka
Takimoto
Lead:
No Photo
Makiko
Uehara


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Tomoji Arai
Tokyo, JPN
     2  0  0  1  0  0  X    3  
Yuhei Kusui
Osaka, JPN
   0  2  3  0  1  1  X    7  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Tomoji
Arai
Third:
No Photo
Shigeichi
Nakano
Second:
No Photo
Tomoyoshi
Tameda
Lead:
No Photo
Shigeru
Kusama
Skip:
No Photo
Yuhei
Kusui
Third:
Player Photo
Kazuhisa
Unoura
Second:
No Photo
Gouki
Umehata
Lead:
No Photo
Shotaro
Shimada


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Kota Onodera
Hokkaido, JPN
     0  0  1  0  1  0  1  X  3  
Tsuyoshi Yamaguchi
Karuizawa, JPN
   2  1  0  3  0  1  0  X  7  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Kota
Onodera
Third:
No Photo
Shun
Tanaka
Second:
No Photo
Hiroki
Tonuma
Lead:
No Photo
Takuya
Ishikawa
Skip:
Player Photo
Tsuyoshi
Yamaguchi
Third:
Player Photo
Satoshi
Koizumi
Second:
Player Photo
Fukuhiro
Ohno
Lead:
Player Photo
Taisei
Kanai


Draw 8 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Takashi Kawahara
Niigata, JPN
   1  1  1  0  1  0  0  X  4  
Tomoya Watanabe
Tokyo, JPN
     0  0  0  2  0  3  2  X  7  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Takashi
Kawahara
Third:
No Photo
Masakazu
Sakuma
Second:
No Photo
Kazuya
Uehara
Lead:
No Photo
Taku
Imai
Fourth:
Player Photo
Akira
Otsuka
Skip:
No Photo
Tomoya
Watanabe
Second:
Player Photo
Yuta
Higuchi
Lead:
No Photo
Tsubasa
Gotou


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Minako Tsuji
Karuizawa, JPN
   3  0  0  0  0  1  X    4  
Hiromitsu Fujinaka
Okayama, JPN
     0  4  2  1  1  0  X    8  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Minako
Tsuji
Third:
No Photo
Yuki
Yoshida
Second:
No Photo
Tomoko
Motoo
Lead:
No Photo
Ayano
Goto
Skip:
Player Photo
Hiromitsu
Fujinaka
Third:
Player Photo
Hiroki
Yoshioka
Second:
No Photo
Shinya
Yoshimoto
Lead:
No Photo
Hiroshi
Fukui


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Marina Oiwa
Miyota, JPN
   0  2  2  2  1  4  X    11  
Kenji Komoda
Sagamihara, JPN
     2  0  0  0  0  0  X    2  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Marina
Oiwa
Third:
No Photo
Shiori
Fujisawa
Second:
No Photo
Fuyuka
Furuta
Lead:
No Photo
Kai
Tsuchiya
Skip:
No Photo
Kenji
Komoda
Third:
No Photo
Hideyuki
Sato
Second:
Player Photo
Akira
Kageyama
Lead:
No Photo
Shinobu
Fujikami


Draw 9 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Tsuyoshi Yamaguchi
Karuizawa, JPN
   0  3  2  0  0  3  0  X  8  
Tomoji Arai
Tokyo, JPN
     1  0  0  1  1  0  1  X  4  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Tsuyoshi
Yamaguchi
Third:
Player Photo
Satoshi
Koizumi
Second:
Player Photo
Fukuhiro
Ohno
Lead:
Player Photo
Taisei
Kanai
Skip:
No Photo
Tomoji
Arai
Third:
No Photo
Shigeichi
Nakano
Second:
No Photo
Tomoyoshi
Tameda
Lead:
No Photo
Shigeru
Kusama


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Yumiko Kashiwagi
Karuizawa, JPN
     2  0  0  2  0  1  0  0  5  
Kota Onodera
Hokkaido, JPN
   0  1  2  0  1  0  1  1  6  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Yumiko
Kashiwagi
Third:
Player Photo
Misako
Den
Second:
No Photo
Yuka
Takimoto
Lead:
No Photo
Makiko
Uehara
Skip:
No Photo
Kota
Onodera
Third:
No Photo
Shun
Tanaka
Second:
No Photo
Hiroki
Tonuma
Lead:
No Photo
Takuya
Ishikawa


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Asuka Kanai
Karuizwaw, JPN
   0  0  0  0  1  0  0  X  1  
Yuhei Kusui
Osaka, JPN
     1  1  1  1  0  1  1  X  6  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Asuka
Kanai
Third:
Player Photo
Miyu
Ueno
Second:
Player Photo
Yui
Ueno
Lead:
Player Photo
Hinako
Sonobe
Skip:
No Photo
Yuhei
Kusui
Third:
Player Photo
Kazuhisa
Unoura
Second:
No Photo
Gouki
Umehata
Lead:
No Photo
Shotaro
Shimada


Draw 10 -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Hiromitsu Fujinaka
Okayama, JPN
     1  2  1  0  3  0  0  X  7  
Kenji Komoda
Sagamihara, JPN
   0  0  0  1  0  1  1  X  3  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Hiromitsu
Fujinaka
Third:
Player Photo
Hiroki
Yoshioka
Second:
No Photo
Shinya
Yoshimoto
Lead:
No Photo
Hiroshi
Fukui
Skip:
No Photo
Kenji
Komoda
Third:
No Photo
Hideyuki
Sato
Second:
Player Photo
Akira
Kageyama
Lead:
No Photo
Shinobu
Fujikami


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Marina Oiwa
Miyota, JPN
   1  1  1  0  1  0  1  X  5  
Tomoya Watanabe
Tokyo, JPN
     0  0  0  3  0  1  0  X  4  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Marina
Oiwa
Third:
No Photo
Shiori
Fujisawa
Second:
No Photo
Fuyuka
Furuta
Lead:
No Photo
Kai
Tsuchiya
Fourth:
Player Photo
Akira
Otsuka
Skip:
No Photo
Tomoya
Watanabe
Second:
Player Photo
Yuta
Higuchi
Lead:
No Photo
Tsubasa
Gotou


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Minako Tsuji
Karuizawa, JPN
     1  1  2  0  0  0  0  2   6  
Takashi Kawahara
Niigata, JPN
   0  0  0  1  2  2  1  0  6  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Minako
Tsuji
Third:
No Photo
Yuki
Yoshida
Second:
No Photo
Tomoko
Motoo
Lead:
No Photo
Ayano
Goto
Skip:
No Photo
Takashi
Kawahara
Third:
No Photo
Masakazu
Sakuma
Second:
No Photo
Kazuya
Uehara
Lead:
No Photo
Taku
Imai


Draw SF -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Kota Onodera
Hokkaido, JPN
                    0  
Tomoya Watanabe
Tokyo, JPN
                    0  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Kota
Onodera
Third:
No Photo
Shun
Tanaka
Second:
No Photo
Hiroki
Tonuma
Lead:
No Photo
Takuya
Ishikawa
Fourth:
Player Photo
Akira
Otsuka
Skip:
No Photo
Tomoya
Watanabe
Second:
Player Photo
Yuta
Higuchi
Lead:
No Photo
Tsubasa
Gotou


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Tsuyoshi Yamaguchi
Karuizawa, JPN
   2  0  2  0  4  1  X    9  
Kenji Komoda
Sagamihara, JPN
     0  0  0  1  0  0  X    1  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Tsuyoshi
Yamaguchi
Third:
Player Photo
Satoshi
Koizumi
Second:
Player Photo
Fukuhiro
Ohno
Lead:
Player Photo
Taisei
Kanai
Skip:
No Photo
Kenji
Komoda
Third:
No Photo
Hideyuki
Sato
Second:
Player Photo
Akira
Kageyama
Lead:
No Photo
Shinobu
Fujikami


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Marina Oiwa
Miyota, JPN
   2  2  0  1  1  0  X    6  
Yuhei Kusui
Osaka, JPN
     0  0  3  0  0  0  X    3  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Marina
Oiwa
Third:
No Photo
Shiori
Fujisawa
Second:
No Photo
Fuyuka
Furuta
Lead:
No Photo
Kai
Tsuchiya
Skip:
No Photo
Yuhei
Kusui
Third:
Player Photo
Kazuhisa
Unoura
Second:
No Photo
Gouki
Umehata
Lead:
No Photo
Shotaro
Shimada


Draw CF -- Times shown as Eastern Time (ET).

Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Asuka Kanai
Karuizwaw, JPN
                    0  
Hiromitsu Fujinaka
Okayama, JPN
                    0  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Asuka
Kanai
Third:
Player Photo
Miyu
Ueno
Second:
Player Photo
Yui
Ueno
Lead:
Player Photo
Hinako
Sonobe
Skip:
Player Photo
Hiromitsu
Fujinaka
Third:
Player Photo
Hiroki
Yoshioka
Second:
No Photo
Shinya
Yoshimoto
Lead:
No Photo
Hiroshi
Fukui


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Tsuyoshi Yamaguchi
Karuizawa, JPN
     1  3  0  2  0  2  1  X  9  
Marina Oiwa
Miyota, JPN
   0  0  3  0  1  0  0  X  4  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
Player Photo
Tsuyoshi
Yamaguchi
Third:
Player Photo
Satoshi
Koizumi
Second:
Player Photo
Fukuhiro
Ohno
Lead:
Player Photo
Taisei
Kanai
Skip:
No Photo
Marina
Oiwa
Third:
No Photo
Shiori
Fujisawa
Second:
No Photo
Fuyuka
Furuta
Lead:
No Photo
Kai
Tsuchiya


Team HMR 1  2  3  4  5  6  7  8  Score 
Kenji Komoda
Sagamihara, JPN
     0  0  0  1  2  0  0  X  3  
Yuhei Kusui
Osaka, JPN
   0  2  2  0  0  1  2  X  7  
View Game Details   Admin   REFRESH 

Skip:
No Photo
Kenji
Komoda
Third:
No Photo
Hideyuki
Sato
Second:
Player Photo
Akira
Kageyama
Lead:
No Photo
Shinobu
Fujikami
Skip:
No Photo
Yuhei
Kusui
Third:
Player Photo
Kazuhisa
Unoura
Second:
No Photo
Gouki
Umehata
Lead:
No Photo
Shotaro
Shimada


WCT Kurosawa Cup MENU: | Teams | Standings |Tiebreakers | Playoffs | Scores | Statistics |